Aug 8, 2023

Guvernul se pregătește pentru o nouă schemă de sprijin, prin contracte pentru diferență

”Pentru a-și îndeplini angajamentele asumate pentru 2030, Guvernul României, prin Ministerul Energiei, implementează o schemă de sprijin de tip Contracte pentru Diferenta (CfD), cu scopul de a încuraja investiții prioritare în tehnologii pentru producerea de energie electrică cu emisii reduse de carbon, necesare sectorului energetic românesc”, se arată într-o Notă informativă pentru ofertanți (vezi –Nota-informativa CfD), lansată o dată cu proiectul de Hotărâre de Guvern (HG) privind implementarea și funcționarea mecanismului de sprijin prin Contracte pentru Diferență (vezi –HG CfD). Primele contracte pe baza noii scheme de sprijin ar putea să fie semnate chiar în acest an.

Schema CfD va implica două runde de licitații, fiecare cu oferte separate pentru tehnologiile de producere de energie eligibile – eoliană onshore și solar fotovoltaică – cu o capacitate totală de 5.000 MW. Capacitățile totale vizate sunt de 1.000 MW pentru producerea de energie electrică din eolian onshore și 1.000 MW pentru producerea de energie electrică din surse solar fotovoltaice, ambele ca urmare a primei runde de licitații, care va avea loc până la sfârșitul anului 2023. O nouă capacitate instalată, de 1.500 MW, pentru producerea de energie electrică din eolian onshore, respectiv 1.500 MW pentru producerea de energie electrică din surse solar fotovoltaice, vor fi înființate, ambele, ca urmare a celei de a doua runde de licitații, care va avea loc în prima jumătate a anului 2025.

Potrivit proiectului de HG, ”în cazul schemelor CfD, prețul de exercitare pentru un contract CfD este determinat prin licitație CfD, iar în cazul unui ajutor de stat CfD ad-hoc, prețul de exercitare pentru un contract CfD ad-hoc este determinat prin negociere”. Potrivit definiției, ”contract CfD ad-hoc înseamnă un contract CfD atribuit în temeiul unui ajutor de stat CfD ad-hoc, care este negociat cu beneficiarul de către ministerul de resort cu sprijinul contrapărții CfD, pentru producția de energie prin intermediul tehnologiilor eligibile de producție, pentru care nu se poate aplica un proces de selecție competitiv”. De asemenea, ”contract pentru diferență sau contract CfD înseamnă un contract civil încheiat între contrapartea CfD și un beneficiar CfD, pe baza căruia se efectuează plăți pentru diferență CfD, în conformitate cu schema CfD relevantă”.

Proiectul de HG stabilește: ”contrapartea CfD înseamnă Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale OPCOM S.A.”.

În actul normativ se arată că ”prețul de exercitare pentru un contract CfD atribuit prin intermediul unei licitații CfD nu poate depăși prețul de exercitare maxim specificat în ordinul de inițiere a licitației CfD relevante”. De asemenea, ”contrapartea CfD calculează și stabilește prețul de referință în conformitate cu formula prevăzută în contractul CfD și cu metodologia elaborată și aprobată de ANRE” și, de asemenea, ”contrapartea CfD este responsabilă pentru calcularea și procesarea plăților pentru diferență CfD în conformitate cu termenii contractului CfD și cu legislația aplicabilă, astfel încât aceste plăți să poată fi efectuate fie de către beneficiarul CfD, fie de către contrapartea CfD, în fiecare caz către cealaltă parte, în funcție de diferența dintre prețul de exercitare și prețul de referință, astfel cum este prevăzut în contractul CfD”.

Potrivit Notei informative, finanțarea schemei CfD (durata sprijinului prin această schemă fiind de maximum 15 ani de la data începerii plății) se realizează prin fonduri asigurate de Ministerul Energiei din Fondul pentru Modernizare și transferate către Fondul de Lichiditate CfD. OPCOM, în calitate de contraparte CfD, va fi responsabilă de gestionarea plăților CfD către și din Fondul de Lichiditate. Ministerul Energiei, conform Hotărârii de Guvern, are obligația de a se asigura că Fondul de Lichiditate are în permanență resursele adecvate. Fondul de Lichiditate va fi suplimentat printr-o contribuție CfD, care va fi suportată de consumatori.

Contribuția CfD, care va fi instituită începând cu 1 ianuarie 2024, înseamnă ”o sumă exprimată în lei/MWh, plătită de către consumatorii finali, care se colectează de către furnizorii de energie electrică activi pe piața cu amănuntul de energie electrică din România și virată în fondul de lichiditate CfD, în conformitate cu prezenta hotărâre și cu orice altă hotărâre de guvern adoptată în acest scop, precum și cu metodologia și reglementările emise de ANRE în acest sens”.

Pentru prima schemă CfD pentru tehnologiile eoliene onshore și solare fotovoltaice, se preconizează că licitațiile CfD vor avea loc în 2023 și 2025, pe baza unei scheme CfD pentru care Fondul de Lichiditate CfD este alimentat cu sumele asigurate decătre ministerul de resort din Fondul pentru Modernizare și mecanismul de colectare a contribuției CfD, sume care vor fi transferate cu promptitudine în Fondul de Lichiditate CfD, sub rezerva aprobării ajutorului de stat de către Comisia Europeană, se precizează în Nota informativă.

Primele contracte CfD, până la sfârșitul anului

Potrivit aceleiași Note informative, termenul limită pentru depunerea primelor oferte este estimat că va fi în perioada 13 – 17 noiembrie 2023, iar primele contracte CfD vor fi semnate în perioada 25 – 29 decembrie 2023.

Beneficiarii vor putea să își comercializeze producția de energie conform acordurilor lor comerciale. Când prețul de referință al energiei electrice este sub prețul de exercitare, beneficiarii vor primi o plată suplimentară pentru diferență. În cazul în care prețul de referință este mai mare decât prețul de exercitare, beneficiarul plătește diferența contrapărții CfD.

Ofertele vor trebui să indice un preț de exercitare (EUR/MWh), capacitatea de producere care urmează să fie instalată și o dată țintă de punere în funcțiune. Plățile CfD vor fi efectuate pentru fiecare MWh de energie electrică generată și livrată în Sistemul Electroenergetic Național, contorizată prin contorul dedicat pentru capacitatea atribuită CfD. Prețurile de referință vor fi media lunară ponderată a prețului pieței pentru ziua următoare (PZU). Prețul va fi ponderat pentru aceeași tehnologie de producere supusă sprijinului CfD.

Diferențele de plată vor fi calculate în euro și convertite în lei înainte ca plata să fie efectuată în lei, utilizând media lunară a cursurilor de schimb zilnice Leu/Euro publicate de Banca Națională a României.

Prețul de exercitare va fi indexat anual, în conformitate cu Indicele prețurilor de consum din zona euro.

Sursa: Focus Energetic

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.