May 26, 2023

Punctul de vedere al HENRO referitor la Propunerile pentru modificarea REMIT| HENRO’s Position Paper on the proposal for REMIT modification

În numele celor mai mari producători de energie electrică din România, care asigură peste 70% din energia electrică livrată la nivel național, vă transmitem punctul nostru de vedere referitor la propunerea de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului pentru îmbunătățirea protecției UE împotriva manipulării pieței de energie electrică.

Susținem cooperarea dintre ACER, Autoritățile Naționale pentru Reglementare (NRA) și alte autorități financiare competente, cooperare ce ar crește eficiența monitorizării pieței de energie electrică și ar facilita detectarea potențialelor abateri de la Regulamentul 1227/2011.

În condițiile unei piețe unice de energie electrică, proporția tranzacțiilor transfrontaliere care înregistrează abateri de la Regulament a crescut semnificativ. Astfel, pentru a depăși barierele legate de jurisdicția Autorităților Naționale de Reglementare, este necesară o cooperare strânsă între acestea și ACER, care ar trebui să aibă un rol de coordonare sau de arbitraj  a investigațiilor privind tranzacțiile transfrontaliere.

În ceea ce privește împuternicirea ACER pentru a realiza investigații și inspecții la fața locului la entitățile implicate în potențiale abateri de la Regulament, considerăm că această măsură ar trebui aplicată în urma unui proces iterativ:

 1. Inițial, ACER ar trebui să notifice Autoritățile Naționale de Reglementare ale statelor implicate în tranzacții cu potențiale nereguli în privința începerii unei investigații, care să fie coordonată de ACER.
 2. Agenția (ACER) desemnează Autoritatea Națională de Reglementare care este cea mai în măsură să delege sarcini altor Autorități Naționale de Reglementare, așa cum este prevăzut în propunerea de modificare a Regulementului.
 3. Fiecare Autoritate realizează investigația la nivelul statului pentru care are jurisdicție și transmite permanent date către celelalte Autorități implicate și către ACER.
 4. În final, în cazul în care investigațiile nu au condus la un rezultat, abia atunci ACER poate interveni la nivelul Statelor Membre implicate și poate realiza investigații.

Procesul propus mai sus pentru derularea investigațiilor ce au ca obiect tranzacții cu potențiale abateri de la Regulament are ca scop reducerea timpului pentru soluționarea investigațiilor prin descentralizarea sarcinilor de la nivelul ACER la nivelul Autorităților Naționale de Reglementare. Mai mult, cele din urmă sunt cele care ar trebui să realizeze investigațiile, deoarece cunosc în detaliu specificul pieței de energie electrică și al legislației din statele respective.

De asemenea, considerăm că Regulamentul trebui completat cu informații suplimentare legate de rolul ACER și al Autorităților Naționale în aceste investigații:

 • Cine numește Autoritatea Națională de Reglementare competentă pentru a delega sarcini celorlalte Autorități?
 • Cine stabilește care sunt statele care intră sub incidența tranzacțiilor cu potențiale abateri de la Regulament?
 • Cine poate lua inițiativa demarării unei investigații transfrontaliere?

În altă ordine de idei, tendința pieței de energie electrică este de a permite tranzacționări cât mai apropiate de momentul livrării, în special pentru corectarea portofoliului producătorilor de energie electrică din surse regenerabile. Astfel, publicarea în timp util a informațiilor relevante pentru piață, care ar putea influența prețul energiei electrice, este esențială pentru stabilirea unui preț corect al energiei electrice.

Susținem implementarea platformelor pentru informații interne (inside information platforms) și a mecanismelor de raportare (registered reporting mechanisms), prin care participanții la piață pot accesa informații interne, dacă acestea nu sunt sensibile din punct de vedere comercial sau al securității, într-un timp util pentru stabilirea unei poziții corecte în cadrul tranzacțiilor.

Pe de altă parte, centralizarea acestor informații interne în platforme dedicate, precum IIP-urile, ridică problema securității cibernetice. Există posibilitatea ca aceste platforme să fie ținta unor atacuri cibernetice din care să rezulte preluarea unor informații interne de către o persoană sau un grup de persoane înaintea publicării informațiilor și, implicit, utilizarea acestora în scopul manipulării pieței. De asemenea, indisponibilitatea platformei sau a mai multor platforme ar putea conduce la încheierea tranzacțiilor de energie electrică la un preț diferit de cel stabilit din echilibrul cererii și ofertei cunoscând informațiile interne relevante pentru piață.

Prin urmare, considerăm că este necesară o focalizare mai mare asupra aspectelor de securitate ale plarformelor pentru informații interne. Totodată, sugerăm crearea cadrului legislativ care să stimuleze participarea cât mai multor operatori de platforme pentru informații interne, astfel încât să fie evitate problemele asociate cu centralizarea acestor informații într-o singură platformă sau într-un număr mic platforme.

Nu în ultimul rând, încurajăm propunerea Comisiei Europene de a delega ACER pentru realizarea unei analize zilnice a prețului pentru gazul natural lichefiat (GNL) în Uniunea Europeană. O referință de preț corectă asupra GNL încurajează încheierea contractelor pe termen lung, care este esențială pentru reducerea prețului gazului natural, dar și al energiei electrice.

În numele celor mai mari producători de energie electrică din România, care asigură peste 70% din energia electrică livrată la nivel național, vă transmitem punctul nostru de vedere referitor la propunerea de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului pentru îmbunătățirea protecției UE împotriva manipulării pieței de energie electrică.

Susținem cooperarea dintre ACER, Autoritățile Naționale pentru Reglementare (NRA) și alte autorități financiare competente, cooperare ce ar crește eficiența monitorizării pieței de energie electrică și ar facilita detectarea potențialelor abateri de la Regulamentul 1227/2011.

În condițiile unei piețe unice de energie electrică, proporția tranzacțiilor transfrontaliere care înregistrează abateri de la Regulament a crescut semnificativ. Astfel, pentru a depăși barierele legate de jurisdicția Autorităților Naționale de Reglementare, este necesară o cooperare strânsă între acestea și ACER, care ar trebui să aibă un rol de coordonare sau de arbitraj  a investigațiilor privind tranzacțiile transfrontaliere.

În ceea ce privește împuternicirea ACER pentru a realiza investigații și inspecții la fața locului la entitățile implicate în potențiale abateri de la Regulament, considerăm că această măsură ar trebui aplicată în urma unui proces iterativ:

 1. Inițial, ACER ar trebui să notifice Autoritățile Naționale de Reglementare ale statelor implicate în tranzacții cu potențiale nereguli în privința începerii unei investigații, care să fie coordonată de ACER.
 2. Agenția (ACER) desemnează Autoritatea Națională de Reglementare care este cea mai în măsură să delege sarcini altor Autorități Naționale de Reglementare, așa cum este prevăzut în propunerea de modificare a Regulementului.
 3. Fiecare Autoritate realizează investigația la nivelul statului pentru care are jurisdicție și transmite permanent date către celelalte Autorități implicate și către ACER.
 4. În final, în cazul în care investigațiile nu au condus la un rezultat, abia atunci ACER poate interveni la nivelul Statelor Membre implicate și poate realiza investigații.

Procesul propus mai sus pentru derularea investigațiilor ce au ca obiect tranzacții cu potențiale abateri de la Regulament are ca scop reducerea timpului pentru soluționarea investigațiilor prin descentralizarea sarcinilor de la nivelul ACER la nivelul Autorităților Naționale de Reglementare. Mai mult, cele din urmă sunt cele care ar trebui să realizeze investigațiile, deoarece cunosc în detaliu specificul pieței de energie electrică și al legislației din statele respective.

De asemenea, considerăm că Regulamentul trebui completat cu informații suplimentare legate de rolul ACER și al Autorităților Naționale în aceste investigații:

 • Cine numește Autoritatea Națională de Reglementare competentă pentru a delega sarcini celorlalte Autorități?
 • Cine stabilește care sunt statele care intră sub incidența tranzacțiilor cu potențiale abateri de la Regulament?
 • Cine poate lua inițiativa demarării unei investigații transfrontaliere?

În altă ordine de idei, tendința pieței de energie electrică este de a permite tranzacționări cât mai apropiate de momentul livrării, în special pentru corectarea portofoliului producătorilor de energie electrică din surse regenerabile. Astfel, publicarea în timp util a informațiilor relevante pentru piață, care ar putea influența prețul energiei electrice, este esențială pentru stabilirea unui preț corect al energiei electrice.

Susținem implementarea platformelor pentru informații interne (inside information platforms) și a mecanismelor de raportare (registered reporting mechanisms), prin care participanții la piață pot accesa informații interne, dacă acestea nu sunt sensibile din punct de vedere comercial sau al securității, într-un timp util pentru stabilirea unei poziții corecte în cadrul tranzacțiilor.

Pe de altă parte, centralizarea acestor informații interne în platforme dedicate, precum IIP-urile, ridică problema securității cibernetice. Există posibilitatea ca aceste platforme să fie ținta unor atacuri cibernetice din care să rezulte preluarea unor informații interne de către o persoană sau un grup de persoane înaintea publicării informațiilor și, implicit, utilizarea acestora în scopul manipulării pieței. De asemenea, indisponibilitatea platformei sau a mai multor platforme ar putea conduce la încheierea tranzacțiilor de energie electrică la un preț diferit de cel stabilit din echilibrul cererii și ofertei cunoscând informațiile interne relevante pentru piață.

Prin urmare, considerăm că este necesară o focalizare mai mare asupra aspectelor de securitate ale plarformelor pentru informații interne. Totodată, sugerăm crearea cadrului legislativ care să stimuleze participarea cât mai multor operatori de platforme pentru informații interne, astfel încât să fie evitate problemele asociate cu centralizarea acestor informații într-o singură platformă sau într-un număr mic platforme.

Nu în ultimul rând, încurajăm propunerea Comisiei Europene de a delega ACER pentru realizarea unei analize zilnice a prețului pentru gazul natural lichefiat (GNL) în Uniunea Europeană. O referință de preț corectă asupra GNL încurajează încheierea contractelor pe termen lung, care este esențială pentru reducerea prețului gazului natural, dar și al energiei electrice.


On behalf of the main Romanian electricity producers, representing more than 70% of the national generation sector, we would like to express our consideration on the proposal of the Regulation (EU) No 1227/2011 of the European Parliament and of the Council to improve the Union’s protection against market manipulation in the wholesale energy market.

We support cooperation between ACER, the National Regulatory Authorities (NRAs) and other competent financial authorities, which would increase the efficiency of electricity market monitoring and facilitate the detection of potential deviations from Regulation 1227/2011.

In the context of a single electricity market, the proportion of cross-border transactions that deviate from the Regulation has increased significantly. Thus, in order to overcome the barriers related to the jurisdiction of National Regulatory Authorities, close cooperation is needed between them and ACER, which should have a coordinating or arbitration role in investigations of cross-border transactions.

Regarding the empowerment of ACER to carry out on-site investigations and inspections of entities involved in potential breaches of the Regulation, we consider that this should be implemented following an iterative process:

 1. Initially, ACER should notify the National Regulatory Authorities of the States involved in transactions with potential irregularities of the initiation of an investigation to be coordinated by ACER.
 2. The Agency (ACER) shall designate the National Regulatory Authority which is best placed to delegate tasks to other National Regulatory Authorities, as provided for in the proposed amendment to the Regulation.
 3. Each Authority shall carry out the investigation at the level of the State for which it has jurisdiction and shall continuously transmit data to the other Authorities concerned and to ACER.
 4. Finally, if the investigations have not led to a result, only then can ACER intervene at the level of the Member States concerned and carry out investigations.

The process proposed above for the processing of investigations involving transactions with potential breaches of the Regulation aims to reduce the time taken to resolve investigations by decentralising tasks from ACER to the National Regulatory Authorities. Moreover, it is the NRAs that should carry out the investigations, as they have detailed knowledge of the specificities of the electricity market and legislation in the respective countries.

We also believe that the Regulation should be supplemented with additional information on the role of ACER and the National Authorities in these investigations:

 • Who appoints the National Regulatory Authority competent to delegate tasks to other Authorities?
 • Who determines which states are covered by transactions with potential deviations from the Regulation?
 • Who can take the initiative to launch a cross-border investigation?

Furthermore, the trend in the electricity market is to allow trading as close as possible to the time of delivery, especially to correct the portfolio of renewable electricity producers. Thus, timely publication of market-relevant information that could influence the price of electricity is essential for fair electricity pricing.

We support the implementation of inside information platforms and registered reporting mechanisms, whereby market participants can access inside information, if it is not commercially or security-sensitive, in a timely manner in order to establish a correct trading position.

On the other hand, centralizing this internal information in dedicated platforms such as IIPs raises the issue of cyber security. There is a possibility that these platforms could be the target of cyber-attacks resulting in an individual or a group of individuals taking internal information before it is published and using it for market manipulation. Also, the unavailability of the platform(s) could lead to the conclusion of electricity transactions at a price different from that established from the supply and demand balance knowing the internal information relevant to the market.

Therefore, we believe that a greater focus on the security aspects of internal information platforms is needed. At the same time, we suggest the creation of a legislative framework to stimulate the participation of as many operators of inside information platforms as possible, so as to avoid the problems associated with centralizing this information in a single platform or in a small number of platforms.

Last but not least, we support the European Commission’s proposal to delegate ACER to carry out a daily price analysis for liquefied natural gas (LNG) in the European Union. A correct price reference of LNG encourages the conclusion of long-term contracts, which is essential to reduce the price of natural gas, but also of electricity.

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.