Jul 28, 2023

SAPE a pus în dezbatere publică proiectul Centralei Hidroenergetice cu Acumulare prin Pompaj Tarnița-Lăpuștești, până pe 8 august

Societatea  de  Administrare a Participațiilor în Energie (SAPE), aflată în subordinea Ministerului Energiei, a pus în dezbatere publică proiectul Centralei Hidroenergetice cu Acumulare prin Pompaj Tarnița-Lăpuștești, până pe 8 august.

Astfel SAPE a postat pe site-ul propriu un “ANUNȚ PRIVIND CONSULTAREA PIEȚEI – Stabilirea valorii estimate”, din care deducem, până la finalul lecturării anunţului,  că este vorba despre  proiectului centralei hidroelectrice cu acumulare și pompaj (CHEAP) Tarnița -Lăpuștești.

SAPE transmite că obiectul consultării este: “stabilirea valorii estimate, respectiv a pretului estimativ pentru fiecare faza de proiect solicitata; durata de realizare a celor doua faze de proiect; documentelor necesare a fi puse la dispozitia prestatorului pentru realizarea celor doua faze; identificarea prestatorilor care beneficiaza de experienta necesara pentru intocmirea documentatiilor, pentru prestarea serviciilor de elaborare studiu de fezabilitate în vederea stabilirii necesității şi oportunității realizării obiectivului de investiţii, identificarea scenariilor/opţiunilor tehnico-economice posibile şi selectarea unui număr limitat de scenarii/opţiuni fezabile pentru realizarea obiectivului de investiţii, a studiului de fezabilitate pentru analiza, fundamentarea şi propunerea a minimum două scenarii/opţiuni tehnico-economice diferite, cu recomandarea  justificată şi documentată a scenariului/opţiunii tehnico-economice optime pentru realizarea obiectivului de investiţii și a consultanței oferită beneficiarului pe parcursul derulării procedurilor de achiziție publică până la atribuirea contractului EPC”.

Conform SAPE, oportunitatea și necesitatea realizării proiectului centralei hidroelectrice cu acumulare și pompaj (CHEAP) Tarnița -Lapuștești se bazează pe urmatoarele avantaje și funcțiuni asigurate pentru sistemul energetic național de o centrală de pompaj:

  • creșterea gradului de siguranță al SEN în contextul funcționarii în UCTE
  • transferul energiei electrice de la golul de sarcină la vârf;
  • arbitrajul pieţei de energie electrică;
  • rezerva de avarie de scurtă durată;
  • rezerva de reglaj terțiar rapid și rezerva de reglaj terțiar lent;
  • reglajul frecvență-putere;
  • furnizarea de rezervă reactivă și reglarea tensiunii în SEN;
  • schimbul prin interconexiune în cadrul UCTE;
  • repunere în funcțiune SEN- black start capability,- capacitatea de a restabili interconexiunile de rețea în cazul în care se produce o pană de curent;
  • implementarea și gestionarea SEN a surselor regenerabile intermitente de energie electrică asigurând condiții optime pentru instalarea unei puteri mai mari de 4000 MW în centralele electrice eoliene.

Studiul de fezabilitate va fi contractat pentru stabilirea soluțiilor de realizare a unei centrale hidroelectrice cu acumulare prin pompaj cu o putere cuprinsă între 500 – 1.000 MW. Studiul de fezabilitate va respecta conținutul cadru stabilit prin HG 907/2016 și va conține soluțiile fezabile pentru construcția centralei, analizele cost-beneficiu realizată pentru soluțiile prezentate, elaborate în condițiile legislative și tehnico economice existente, certificatul de urbanism, avizele conforme pentru asigurarea utilităţilor, precum şi avize, acorduri şi studii specifice, după caz, în funcţie de specificul obiectivului de investiţii, inclusiv cel pentru racordarea la rețeaua de transport a energiei electrice și avizul de mediu.

SAPE mai precizează: “În condiţiile în care, la orizontul anului 2030, în mixul tehnologic din sistemul de producţie al energiei electrice din România va creşte ponderea sectorului nuclear şi a energiei din surse regenerabile, sunt necesare capacităţi care să asigure flexibilitatea sistemului electroenergetic.

La nivelul anului 2030, exista perspectiva dezvoltării și a altor tehnologii pentru stocarea energiei, de tipul acumulatorilor, dar acestea nu au, în acest moment, suficientă maturitate tehnologică pentru a fi implementate. Prin urmare, este obligatorie realizarea unei capacităţi de stocare cu puterea de pana la 1.000 MW în CHEAP Tarnița-Lăpuștești care să poată interveni în echilibrarea sistemului pe durate cuprinse între 4-6 ore. Stocajul energiei electrice este considerat în literatura de specialitate“ a-6-a dimensiune” a unui sistem energetic, alături de: (1) sursele de energie, (2) producere, (3) transmisia, (4) distributia și (5) consumul.

În funcție de design și caracteristici, stocarea energiei electrice asigură aprovizionare în momente de mare cerere (de exemplu datorită variațiilor sezoniere) și contribuie la funcționarea pieței energiei electrice, asigurând flexibilitate pe termen scurt. Piaţa de energie electrică internă are nevoie de stocajul energiei electrice pentru a progresa, martor de succes în acest sens fiind evoluţia pietei de gaze naturale, in care stocajul deține un rol fundamental, asigurand flexibilitatea serviciilor de piață și stabilitatea prețului gazului natural”.

Fiecare participant la acest proces de consultare a pieței va prezenta până la data de 08.08.2023, ora 12:00, o ofertă neangajantă estimativă cât mai detaliată și in concordanță cu cerințele atașate la prezentul anunț. Informații suplimentare la gabriel.marcu@sape-energie.ro.

Sursa: Financial Intelligence

 

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.