Apr 25, 2023

Bani la bugetul statului! Ministerul Energiei va vira 4,57 miliarde lei din activitatea de privatizare. Dividendele de la societățile unde deține calitatea de acționar în numele Statului român | InvesTenergy

Guvernul urmează să aprobe o Hotărâre privind bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare pe 2023 Ministerul Energiei urmează să vireze 4.571.889 mii lei din activitatea de privatizare la bugetul statului. Guvernul urmează să aprobe o Hotărâre privind bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare pe anul 2023. Suma reprezintă dividende aferente operatorilor economici la care Ministerul Energiei deține calitatea de acționar în numele Statului român, inclusiv dobânzi penalizatoare aferente dividendelor.

Potrivit BVC, veniturile totale estimate a se realiza, prin adoptarea actului normativ propus de Ministerul Energiei, sunt de 1.150.518 mii lei, din care: venituri din privatizare în sumă de 1.150.468 mii lei. Cheltuielile totale prevăzute în buget sunt în sumă totală de 892.722 mii lei, din care: cheltuieli de administrare, privatizare în sumă de 575.258 mii lei, care reprezintă 50% din veniturile din privatizare și transferuri totale în sumă de 317.464 mii lei. Impactul financiar va fi de plus 4.571.889 mii lei, se specifică în documentul consultat de InvesTenergy. Veniturile care se vor obține din privatizare în 2023, estimate de Ministerul Energiei, sunt generate de implementarea prevederilor strategiei de privatizare la Societatea Rompetrol Rafinare, respectiv suma de 1.016.000 mii lei. Se adaugă suma de 134.468 mii lei ce reprezintă Contravaloarea acțiunilor emise de Societatea OMV Petrom pentru o cotă procentuală de 1% din valoarea capitalului social al societății, vândute de către Ministerul Energiei conform prevederilor H.G. nr. 746/2022 pentru aprobarea cotei procentuale ce urmează a fi achiziționată de salariații OMV Petrom și momentul la care se va realiza achiziționarea acțiunilor de către aceștia.

Conform dispozițiilor legale,vânzarea se va face cel mai târziu până la data de 31.12.2023;  Alte 50 mii lei sunt venituri din proprietate la preliminarea cărora s-au avut în vedere veniturile obţinute din vânzarea dosarelor de prezentare, potrivit proiectului de HG. Pentru desfășurarea activității de privatizare în 2023, Ministerul Energiei a prevăzut cheltuieli totale în sumă de 892.722 mii lei, din care cheltuieli de administrare, privatizare în sumă de 575.258 mii lei (cheltuieli legate de plata onorariilor pentru consultanți, agenți de privatizare sau firme de avocatură și cele pentru pregătirea și realizarea privatizării societățilo; cheltuieli pentru rapoarte de evaluare realizate în procesul de privatizare și postprivatizare, pentru expertize, cauțiuni, evaluări în litigii, onorarii executori judecătorești; costuri pe care le implică derularea unor proceduri de insolvență ori dizolvare voluntară și lichidare a societăților etc). Costurile estimate pentru derularea unor proceduri de insolvență ori dizolvare voluntară și lichidare a societăților sunt de 1.500 mii lei. În documentul ministerului, se precizează că legislația insolvenței conține prevederi clare cu privire la faptul că după deschiderea procedurii insolvenței, adunarea generală a acționarilor va desemna, pe cheltuiala acționarilor, un administrator special care să reprezinte interesele acționarilor și ale societății.

La determinarea acestor cheltuieli s-au avut în vedere societățile aflate în procedura de insolvență/faliment: Electrocentrale București (insolvență), Electrocentrale Constanța S.A.,în insolvență, Complexul Energetic Hunedoara (insolvență), Regia Autonomă pentru Activități Nucleare (faliment), SIMTEX (insolvență), Compania Națională a Uraniului (insolvență). În BVC sunt prevăzute și cheltuieli, estimate la suma de 786 mii lei, legate de plata serviciilor contractate cu un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale căror servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară în condițiile legii, conform Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, în vederea recrutării și selectării membrilor consiliilor de administrație/supraveghere la un număr de 14 societăți la care Ministerul Energiei deține calitatea de acționar unic sau majoritar și pentru plata unui expert independent specializat în evaluarea anuală a activității administratorilor, atât din punct de vedere al execuției contractelor de mandat, cât și din punct de vedere al planului de administrare.

Potrivit BVC, transferurile interne, respectiv vărsămintele din privatizare în contul curent general al Trezoreriei Statului sunt estimate la un nivel de 317.464 mii lei. Disponibilul în lei aferent activităţii de privatizare existent în conturile Ministerului Energiei la finele anului 2023 este în suma de 287.629 mii lei.

Sursa: InvesTenergy

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.