Oct 1, 2022

COMISIA A APROBAT UN AJUTOR DE STAT DE 390 MILIOANE EURO PENTRU COGENERAREA DE ENERGIE

Comisia aprobă o schemă de ajutoare notificată de România în valoare de 390 de milioane euro în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență pentru a sprijini cogenerarea de înaltă eficiență de energie electrică și energie termică.

Comisia Europeană a aprobat, în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, o schemă de ajutoare notificată de România în valoare de 390 de milioane EUR, puse la dispoziție parțial prin intermediul Mecanismului de redresare și reziliență („MRR”), pentru a sprijini producerea energiei electrice și a energiei termice de instalații de cogenerare de înaltă eficiență conectate la rețelele sistemului centralizat de termoficare din România. Schema va contribui, de asemenea, la obiectivele strategice ale UE legate de Pactul verde european.

Vicepreședinta executivă Margrethe Vestager, responsabilă cu politica în domeniul concurenței, a declarat: „Datorită acestei scheme în valoare de 390 de milioane EUR, România va putea să sprijine construirea unor sisteme centralizate de termoficare mai eficiente, contribuind astfel la înverzirea sectorului. Această măsură de ajutor, care va fi finanțată parțial prin Mecanismul de redresare și reziliență, va susține realizarea obiectivelor Pactului verde european și va sprijini România să își atingă țintele privind reducerea emisiilor, limitând totodată eventualele denaturări ale concurenței.”

Măsura notificată de România, care va avea un buget de 390 de milioane EUR, va fi finanțată parțial prin MRR, în urma evaluării pozitive de către Comisie a Planului de redresare și reziliență al României și a adoptării acestuia de către Consiliu.

Această schemă, care se va desfășura până la 30 iunie 2024, vizează să sprijine producerea energiei electrice și a energiei termice de instalații de cogenerare de înaltă eficiență conectate la rețelele sistemului centralizat de termoficare din România. În special, măsura urmărește să promoveze construirea de noi instalații cu randament ridicat, precum și transformarea instalațiilor existente, astfel încât acestea să nu mai utilizeze drept combustibil cărbunele, ci gazele naturale.

Proiectele care vor beneficia de ajutor vor fi selectate pe baza ordinii de primire a cererilor. Pentru a fi eligibile, acestea trebuie să se refere la proiecte privind instalații de cogenerare de înaltă eficiență care să funcționeze cu gaze naturale și să respecte obiectivele stabilite la nivelul UE pentru 2030 și 2050 în materie de neutralitate din punctul de vedere al emisiilor de carbon. În cadrul schemei, ajutoarele se vor acorda sub formă de granturi directe. Sprijinul se va acorda pentru o perioadă de maximum 3 ani.

Comisia a evaluat schema în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, în special al articolului 107 alineatul (3) litera (c) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care permite țărilor UE să sprijine dezvoltarea anumitor activități economice în anumite condiții, și în temeiul Orientărilor din 2022 privind ajutoarele de stat pentru climă, protecția mediului și energie, care autorizează statele membre să sprijine cogenerarea de înaltă eficiență, sub rezerva îndeplinirii anumitor condiții, pentru a stimula economiile de energie.

Comisia a constatat că:

  • Schema facilitează dezvoltarea anumitor activități economice. În special, aceasta promovează instalațiile de cogenerare de înaltă eficiență în România și reduce emisiile de gaze cu efect de seră și de CO2.
  • Schema de ajutoare are un efect stimulativ, deoarece beneficiarii nu ar efectua investițiile în instalațiile de cogenerare de înaltă eficiență în aceeași măsură în absența sprijinului public.
  • Măsura are un impact limitat asupra concurenței și a schimburilor comerciale în cadrul UE. În special, este necesar și oportun ca România să îndeplinească obiectivele de mediu europene și naționale. În plus, măsura este proporțională și orice efect negativ asupra concurenței și a schimburilor comerciale în UE va fi limitat, având în vedere dimensiunea proiectelor, cuantumurile ajutoarelor și caracteristicile sectorului. De asemenea, se vor institui garanțiile necesare care să limiteze la minimum ajutorul, dat fiind faptul că România se va asigura că ajutorul nu depășește deficitul de finanțare (și anume, cuantumul minim al ajutorului necesar pentru a atrage investițiile care, în absența acestuia, nu ar fi efectuate). În fine, România se angajează să evite orice efect de blocare a generării de energie pe bază de gaze naturale (și anume, să evite îngreunarea trecerii de la gazele naturale la alternative mai puțin poluante).

Având în vedere aceste considerente, Comisia a aprobat măsura în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat.

Orientările din 2022 privind ajutoarele de stat pentru climă, protecția mediului și energi, emise de Comisie, autorizează statele membre să sprijine, sub rezerva îndeplinirii anumitor condiții, producerea energiei termice de instalații de cogenerare integrate în sistemul centralizat de termoficare. Aceste norme au scopul de a ajuta statele membre să îndeplinească obiectivele ambițioase stabilite la nivelul UE în ceea ce privește energia și clima, cu cel mai mic cost posibil pentru contribuabili și fără denaturarea nejustificată a concurenței pe piața unică.

Directiva privind eficiența energetică, adoptată în 2018, a stabilit un obiectiv obligatoriu la nivelul UE de eficiență energetică de cel puțin 32,5 % până în 2030. Prin Comunicarea privind Pactul verde european, prezentată în 2019, Comisia și-a consolidat ambițiile climatice, stabilind obiectivul ca, până în 2050, să nu mai existe emisii nete de gaze cu efect de seră. Legea europeană a climei, adoptată recent, care consacră obiectivul de realizare a neutralității climatice până în 2050 și introduce obiectivul intermediar de reducere a emisiilor nete de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55 % până în 2030, a pus bazele propunerilor legislative „Pregătiți pentru 55” adoptate de Comisie la 14 iulie 2021. Printre aceste propuneri prezentate de Comisie se numără și modificarea Directivei privind eficiența energetică pentru a stabili un obiectiv anual obligatoriu mai ambițios de reducere a consumului de energie la nivelul UE.

Versiunea neconfidențială a deciziei, cu numărul de caz SA.101723, va fi publicată în Registrul ajutoarelor de stat, pe site-ul web al Comisiei privind concurența, după ce se vor soluționa eventualele probleme de confidențialitate. Buletinul informativ electronic intitulat „Competition Weekly e-News” conține lista deciziilor privind ajutoarele de stat publicate recent pe internet și în Jurnalul Oficial.

Sursa: Focus Energetic

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.