Nov 26, 2022

ENERGIE ELECTRICĂ Se schimbă toate facturile de energie electrică. Va fi un singur tip pentru toți clienții casnici – proiect

Noul regulament de furnizare a energiei electrice vine cu noutăți importante referitoare și la facturi. Toate facturile emise clienților casnici vor arăta la fel, indiferent de furnizor.

Facturile majorității clienților casnici de energie electrică vor fi schimbate după ce noul regulament de furnizare a energiei electrice, elaborat de Autoriutatea de Reglementare (ANRE) și aflat acum la stadiul de proiect în dezbatere publică, va fi adoptat.

Toate facurile clienților casnici vor fi emise pe modelul unei singure facturi, cea care se emite acum pentru clienții de serviciu universal. “Pentru facilitarea înţelegerii facturilor de către clienţi, în cazul clienților casnici furnizorii emit facturi cu respectarea modelului de factură aplicabil clienţilor beneficiari ai serviciului universal, conform reglementărilor în vigoare”, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

Facturile de serviciu universal se emit acum clienților casnici de energie electrică care nu au schimbat nici furnizorul de energie, și nici nu au accesat altă oferta a furnizorului actual, de la momentul liberalizării pieței de energiei. Practic, este aceeași factură-tip din momentul în care exista piață reglementată de energie.

Cel mai probabil ANRE a introdus această obligație pentru că, de-a lungul timpului, mai mulți parlamentari au cerut simplificarea facturilor, ba chiar un amendament care a fost introdus vara trecută vorbea despre “un formular unitar de facturare a energiei electrice și a gazelor naturale, care să fie ușor de înțeles de către consumatorul mediu și să cuprindă informații relevante pentru acesta cu privire la depășirea consumului estimat în mod distinct pe facturi, astfel încât consumatorii să poată fi în cunoștință de cauză față de toate elementele de facturare într-un mod clar și precis”.

Iată formatul noilor facturi de energie electrica:

factura

 

 

 

 

factura serviciu universal

 

Noul standard de furnizare arată, în detaliu, ce trebuie să conțină factura de energie electrică pentru clienții casnici. Iată exact ce scrie acolo

         Factura de energie electrică conține obligatoriu următoarele informații:

a) datele de identificare şi de contact ale furnizorului, inclusiv o linie telefonică de asistenţă pentru clienţi şi o adresă de e-mail;

b) datele de identificare ale clientului, adresa locului de consum şi adresa de corespondenţă, în cazul în care aceasta este diferită de adresa locului de consum;

c) denumirea produsului contractat;

d) codul de identificare a locului de consum, stabilit de către furnizor;

e) POD-ul locului de consum, stabilit de către OD;

f) numărul şi data emiterii facturii;

g) perioada de facturare;

h) intervalul de timp pentru emiterea facturii;

i) cantitatea de energie electrică facturată;

j) data scadenței;

k) obligații de plată neachitate, dacă este cazul;

l) penalități pentru întârziere la plata facturii, conform contractului, dacă este cazul;

m) valoarea totală de plată, inclusiv cu TVA;

n) unităţile de măsură și prețurile aplicate pentru fiecare mărime de facturat;

o) preţul energiei electrice, exprimat în lei/kWh sau lei/MWh;

p) componentele incluse în preţul final de facturat, cu precizarea celor care sunt reglementate şi o referinţă cu privire la locul unde poate fi găsită o descriere detaliată a acestora;

q) valoarea unitara a certificatelor verzi, contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, TVA, acciza şi alte taxe prevăzute de legislaţia în vigoare;

r) valoarea de plată pentru fiecare produs/serviciu facturat;

s) intervalul de timp în care clientul poate transmite indexul autocitit şi modalitatea de transmitere a acestuia;

t) intervalul de timp pentru citirea indexului contorului de către reprezentantul OD;

u) indexul grupului de măsurare folosit la începutul şi sfârşitul perioadei de facturare pentru determinarea cantităţii de energie electrică şi modul prin care a fost determinat indexul, respectiv: citire de către reprezentantul OD, telecitire, autocitire de către client, estimare conform convenţiei de consum;

v) modalităţile de plată a facturii;

w) data de încetare a contractului, dacă este cazul;

x) datele de contact ale punctului unic de contact/punctelor de informare generală ale furnizorului;

y) un link sau o trimitere la aplicația informatică ”Comparator al ofertelor-tip de furnizare a energiei electrice“;

z) numărul de telefon pus la dispoziție de către OD la care este racordat locul de consum la care clientul poate sesiza direct OD întreruperile în alimentarea cu energie electrică, precum şi alte probleme în alimentarea cu energie electrică;

aa) informații referitoare la schimbarea furnizorului;

bb) informații privind drepturile clienților în ceea ce privește soluționarea alternativă a litigiilor, inclusiv datele de contact ale entității responsabile;

cc) informaţii privind dreptul clientului de a beneficia de un nivel minim de calitate a activităţii de furnizare şi a serviciilor aferente alimentării cu energie electrică, a cărui nerespectare atrage plata de către prestatorul activităţii/serviciului respectiv a unei penalităţi şi/sau compensaţii clientului afectat, conform standardelor de performanţă aprobate de ANRE.

În România se emit lunar circa  circa 9 milioane de facturi de energie electrică pentru clienți casnici în fieare lună.

Sursa: E-nergia

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.