Sep 27, 2022

Încep dezbaterile la Comisiile de specialitate ale Senatului pe proiectul de lege pentru aprobarea OUG 119/2022. Asociațiile de profil cer parlamentarilor “să repare” actul normativ pe care îl consideră “distrugător al pieței de energie din România”. Vezi amendamentele depuse de senatori | InvesTenergy

Încep dezbaterile în Comisiile de specialitate din Senat la proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.119/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normativ din domeniul Energiei.

Comisia economică, industrii şi servicii și Comisia pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale vor face raport comun. Termenul de adoptare tacită a proiectului de lege în Plenul Senatului este  30 septembrie.

Cele două comisii de specialitate ale Senatului au invitat la dezbaterile din această dimineață reprezentanți ai Ministerului Energiei, Ministerului Finanțelor, ANRE, ai asociațiilor de profil – ACUE, AFEER, HENRO, PATRES, RWEA și alte, experți. Așteptările din partea participanților la piața energiei la parlamentari să modifice Ordonanţă de Urgență a Guvernului 119/2022 sunt foarte mari. Reprezentanții AFEER au catalogat OUG 119,, în vigoare de la 1 septembrie, ca fiind un distrugător al pieței de energie din România. Cu această afirmație a început, ieri – 26 septembrie, Laurentiu Urluescu, Președintele Asociației Furnizorilor de Energie din România, o conferință de presă a asociației în care a tras mai multe semnale de alarmă și a făcut un apel la autorități și parlamentari “să repare” actul normativ.

Lista cu amendamentele PSD/PNL/UDMR este la dispoziția senatorilor: https://eu.docs.wps.com/l/sIEfSq4mRAYeVx5kG?sa=00&st=0

Prezentăm, în cele ce urmează câteva dintre acestea:

Prin derogare de la prevederile art. 80 alin. (2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, pentru consumul realizat în perioutorități, reprezeada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, preţul final facturat de către furnizorii de energie electrică este maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 este mai mic sau egal cu 100 KWh. Amendament: Prin excepție de la litera a),  0.68 lei/kWh, cu TVA inclus, să fie și în cazul

  • clienților casnici care utilizează dispozitive, aparate sau echipamente medicale necesare efectuării tratamentelor, în baza declarației pe propria răspundere, pentru întreg consumul realizat
  • clienților casnici care au în întreținere cel puțin 3 copii cu vârsta de până în 18 ani, respectiv 26 de ani, în cazul în care urmează o formă de învățământ, pentru întreg consumul realizat
  • operatorilor următoarelor servicii de utilități publice: a) alimentarea cu apă; b) canalizarea și epurarea apelor uzate; b1) procesarea apelor uzate din cadrul unităților administrativ teritoriale printr-un serviciu publicinteligent alternativ; c) colectarea, canalizarea și evacuarea apelor pluviale; h) transportul public local de călători.
  • Este necesară menţionarea explicită a Metrorex S.A. întrucât statutul său juridic nu permite încadrarea la Art. 1, alin. (2) lit. h) din Legea 51/2006 şi, implicit, nu este acoperită de acea prevedere deşi serviciul furnizat de către aceasta este cel de transport public
  • industriei alimentare, cu clarificarea că este vorba de cei a căror activitate se încadrează la cod CAEN 10
  • Alte propuneri se referă la companiile cu capital de stat ce gestionează/administrează investiții în domeniul sportului – bazine de înot, săli de sport, etc; companiile din interiorul parcului industrial ce pot fi IMM-uri, lăcaşurile de cult ale cultelor recunoscute în România, în baza legii
  • O observație din partea unor membri ai grupului senatorial PSD: Producătorii de medicamente, distribuitori, etc. nu au fost preluați în amendamentul 1. Dacă se dorește preluarea lor, se recomandă integrarea. La fel și hotelurile, restaurantele, aeroporturile, societățile de turism balnear și recuperare.

Amendament nou propus de senatorul Antal Lóránt, UDMR:

Prin excepție de la prevederile art.3 și art.5 alin.(1), în cazul producătorilor de energie care transferă energie electrică din portofoliul de producție către portofoliul de furnizare, pentru cantitățile de energie electrică transferate, prețul final este:

a) prețul contractual în cazul în care acesta asigură încadrarea în plafoanele de la art.1 alin. (1);

b) prețul plafonat prevăzut la art.1 alin. (1) în cazul în care prețul contractual este mai mare decât valoarea plafoanelor.

(6) În cazul producătorilor care transferăenergie din portofoliul de producție către portofoliul de furnizare, componenta de achiziție prevăzută la art. 3 si art. 5 alin.(1) din contractele de furnizare pentru care se va achiziționa energie electrică din piață va fi determinată luând în calcul exclusiv pretul de achiziție realizat. Pentru cantitatea de energie achiziționată pentru acoperirea acestor contracte producătorii vor întocmi și vor menține  o evidență separată de cantitatea transferată din producție proprie.

Alt amendament, tot al senatorului Antal Lóránt: În perioada 1 aprilie 2022 – 31 octombrie 2023, producătorii de gaze naturale care desfăşoară atât activităţi de extracţie onshore şi/sau offshore, indiferent de data începerii acestei activităţi, cât şi activităţi de vânzare a gazelor naturale au obligaţia să vândă, cu preţul de 150 lei/MWh, cantităţile necesare de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie internă curentă către furnizorii clienţilor casnici, pentru a asigura în perioada 1 aprilie 2022-31 octombrie 2023 necesarul de consum al clienţilor casnici din producţia curentă şi din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale precum și necesarul de gaze naturale pentru constituirea stocului minim necesar pentru perioada 1 noiembrie 2023-31 martie 2024, stabilite conform anexei nr. 5.

Se mai propune revenirea la forma iniţial adoptată prin OUG 27/2022 în următoarea situație: Ca urmare a modificărilor aduse Art. 15, alin. (2) prin OUG 119/2022, capacităţile de producţie puse în funcţiune între 22 martie 2022 şi 31august 2022, iniţial exceptate de la plata impozitului pe venitul suplimentar, devenit prin OUG 119/2022 Contribuţia la Fondul de Tranziţie Energetică, au fost incluse în baza de impozitare. Dacă măsura iniţială a fost emisă pentru a încuraja crearea de noi capacităţi de producţie, prin garantarea unor profituri mari până la stabilizarea pieţei, modificarea acestei prevederi prin OUG 119/2022 este de natură să reducă încrederea investitorilor şi să limiteze sau chiar să blocheze viitoare proiecte de investiţii în surse de producţie, întrucât regulile s-au schimbat în timpul aplicării OUG-ului.

Alt amendament comunicat de ANRE, prin adresa 153827/26.09.2022, prin care se intervine în vederea rezolvării unor probleme întâlnite în procedura de regularizare a costurilor înregistrate de participanţii la piaţă în perioadele de tranziţie dintre ordonanţele de urgenţă. Prin OUG nr. 118/2021 s-a stabilit subvenția prețului de achiziție a energiei electrice/gaze naturale livrate consumatorului final. În acest sens s-a calculat un preț mediu ponderat al achiziției energiei electrice/gazelor naturale iar rezultatul obținut s-a inmulțit cu cantitatea distribuită clienților finali ce se încadrau pentru a beneficia de preț plafonat.  Furnizorii au reclamat în mai multe rânduri ca este necesar a se realiza o regularizare cantitativă, având în vedere ca energia/gaze naturale distribuită este o cantitate estimată și prin urmare există posibilitatea apariției unor diferențe de cantități, mai mari sau mai mici, ce au fost înmulțite cu prețul mediu ponderat al achiziției obținându-se în felul acesta sumele ce au fost decontate de la bugetul de stat și pentru a pastra o rigurozitate în decontarea sumelorolicitate de către furnizori existand riscul de a fi decontate și sume ce nu se cuveneau acestora, toate cele antemenționate au condus la necesitatea clarificării art. 23 și în sensul regularizării cantitative.  Prin introducerea acestui amendament se va realiza diferența dintre cantitatea de energie electrică/gaze naturale distribuită (estimate) aferentă lunii de raportare (noiembrie 2021 – martie 2022) și cantitatea de EE/GN facturată efectiv pe baza indecsilor de citire lunară ptr aceeași perioadă, obținându-se cantitatea reală de EE/GN.

Senatorul Antal Lóránt, UDMR, mai propune următoarele amendamente: Pentru clarificarea art. 71 nou introdus, coroborat cu Art. VI al OUG 119/2022 – limita de 1300 lei/MWh la decontare nu se aplică în cazul FUI pentru clienții preluaţi UI. Aplicarea acestei măsuri în cazul lor ar duce la blocarea pieţei deenergie electrică, susține senatorul.

Modificarea articolului VII, astfel: Art. VII – (1) Începând cu data de 1 septembrie 2022, producătorii de energie electrică, prin contracte bilaterale negociate direct, au obligația să vândă până la 70% din energia electrică disponibilă din producția proprie doar furnizorilor de energie electrică care au în portofoliu clienți finali, destinată exclusiv pentru consumul acestora, distribuitorilor de energie electrică, operatorului național de sistem Compania Națională de Transport Energie Electrică Transelectrica – S.A., precum și consumatorilor care au beneficiat de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2019.

Propunerile vizează reducerea tranzacțiilor pe piețele spot, asigurarea lichidității pieței precum și asigurarea resurselor financiare pentru investiții în capacități de producere a energiei și securitatea în alimentare a consumatorilor, casnici și non-casnici.

Totodată, este necesară venirea în contraparte cu o obligaţie de ofertare credibilă din partea producătorilor pentru a permite şi furnizorilor de energie electrică respectarea plafonului de decontare de 1300 lei/MWh stabilit prin prezenta ordonanţă de urgenţă. Furnizorii care au în portofoliu clienți finali, reprezentând minim 100.000 locuri de consum și un consum, în anul anterior, de minim 500 GWh, au obligația de a încheia contracte la termen de minim 3 ani, cu livrare mai mare de 1 an care să acopere minim 70 % din cantitateafurnizată în 2021.  Clienții finali mari de energie vor încheia contracte la termen de 5 ani care să acopere minim 40 % din consumul anual realizat în 2021.

Sursa: InvesTenergy

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.