Jan 9, 2023

Legea nr. 5 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie a fost publicată în Monitorul Oficial | InvesTenergy

Pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie contractată pe piaţa de energie electrică se asigură acces garantat la reţea.

ANRE stabileşte regulile, respectiv dispecerizarea cu prioritate a energiei electrice din surse regenerabile Președintele României, Klaus Iohannis, a semnat Decretul pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie. Noua lege, cu nr.5, a fost publicată în Monitorul Oficial din data de 3 ianuarie 2023.

Actuala lege clarifică regimul certificatelor verzi aflate în contul producătorului de energie electrică din surse regenerabile şi a celor amânate de la tranzacţionare pentru situaţia închirierii/înstrăinării centralelor electrice acreditate.

Prezentăm câteva dintre prevederile legale:

Este definită centrală electrică multicombustibil ca fiind centrala electrică care produce energie electrică folosind surse regenerabile și convenționale de energie, care se utilizează fie în instalații de ardere/cazane energetice separate, fie în aceeași instalație de ardere.

Producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie vând energia electrică produsă pe piaţa de energie electrică la preţul pieţei. Energia electrică produsă din surse regenerabile de energie în centrale electrice aparţinând autorităţilor publice şi care sunt realizate, parţial sau total, din fonduri structurale, în proiecte care nu sunt «generatoare de venit» în sensul prevederilor art. 61 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului poate fi vândută furnizorilor de energie electrică cu care acestea au încheiat contract de furnizare, la preţuri negociate.

Operatorul de transport şi de sistem şi/sau operatorii de distribuţie asigură transportul, respectiv distribuţia, precum şi dispecerizarea cu prioritate a energiei electrice produse din surse regenerabile, pentru toţi producătorii de energie din surse regenerabile, indiferent de capacitate, pe baza unor criterii transparente şi nediscriminatorii, cu posibilitatea modificării notificărilor în cursul zilei de operare, conform reglementărilor ANRE, astfel încât limitarea sau întreruperea producţiei de energie din surse regenerabile să fie aplicată numai în cazuri excepţionale, dacă acest fapt este necesar pentru stabilitatea şi securitatea Sistemului Electroenergetic Naţional. Pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie contractată pe piaţa de energie electrică se asigură acces garantat la reţea. ANRE stabileşte regulile care să permită accesul garantat la rețele, respectiv dispecerizarea cu prioritate a energiei electrice din surse regenerabile Pentru situațiile în care o instanță judecătorească dispune sau a dispus printr-o hotărâre definitivă recuperarea de către un operator economic a unor sume de bani aferente unor certificate verzi pe care le-a achiziționat într-o perioadă anterioară, ANRE pune în aplicare hotărârea judecătorească definitivă, prin asigurarea plăţilor către respectivul operator economic, până la acoperirea integrală a sumei prevăzute în hotărârea definitivă a instanţei judecătoreşti.

Operatorul economic beneficiază în baza unui mecanism de stabilire a unei cote individuale de achiziţie de certificate verzi instituit prin reglementare ANRE, de o exceptare de la obligaţia de achiziţie de certificate verzi aplicabilă pe o perioadă determinată, care să permită compensarea integrală a sumei prevăzută în hotărârea judecătorească definitivă, prin plăţi lunare efectuate de operatorul economic respectiv la ANRE, ca urmare a plăţilor efectuate de ANRE. În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ANRE elaborează cadrul de reglementare aferent, în conformitate cu prevederile noi legi.

Sursa: InvesTenergy 

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.