Feb 23, 2023

Noi facturi și la gaze naturale din aprilie, mai ușor de înțeles și cu mai multe informații utile. Noutate: clientul final nu este obligat să achite factura pentru care a înaintat o plângere furnizorului, până la soluţionarea acesteia | InvesTenergy

Se schimbă și facturile la gaze naturale începând cu luna aprilie. Acestea trebuie să conțină informaţii clare şi uşor de înţeles, care să ofere clienţilor casnici posibilitatea să îşi ajusteze propriul consum şi să compare condiţiile comerciale de furnizare.

Potrivit unui proiect de Ordin ANRE, pus în consultare publică, furnizorii vor implementa în mod unitar începând cu facturile aferente consumului de gaze naturale din luna aprilie 2023.OUG 27/2022 prevede că ANRE va elabora şi va aproba, cu consultarea ANPC şi a furnizorilor de gaze naturale/energie electrică, conţinutul minim obligatoriu al facturilor de gaze naturale şi de energie electrică astfel încât acestea să conţină informaţii corecte, transparente, clare, lizibile şi uşor de înţeles, care să ofere clienţilor casnici posibilitatea să îşi ajusteze propriul consum şi să compare condiţiile comerciale de furnizare.

ANRE a actualizat informațiile obligatorii care vor fi incluse în factură. Pe prima pagină a facturii vor fi informațiile prioritare esențiale, astfel încât clientul final să știe consumul facturat şi cât trebuie să plătească pentru acesta. Pe a doua pagină a facturii vor fi detaliate aceste informaţii prioritare. În anexa la factură, furnizorul va trece informaţiile adiţionale care nu se referă la facturare, dar care pot fi utile clientului final pe parcursul derulării contractului de furnizare a gazelor naturale, precum și informaţiile privind facturarea care oferă periodic clientului final o perspectivă cuprinzătoare asupra consumului efectiv realizat şi a costului actual cu gazele naturale, astfel ca acesta să aibă posibilitatea de a-şi ajusta propriul consum.

O noutate este că clientul final nu este obligat să achite factura pentru care a înaintat o plângere furnizorului, până la soluţionarea plângerii. ANRE a introdus, în proiectul de Ordin, o secţiune nouă referitoare la soluţionarea de către furnizor a plângerilor clientului final privind facturarea. Principalele modificări aduse Regulamentului privind activitatea de informare a clienţilor finali de energie electrică şi gaze naturale, prezentate de ANRE:

 • s-au introdus definiţii pentru fiecare din componentele preţului final facturat;
 • s-a stipulat ca în cazul clienţilor vulnerabili să fie posibilă eşalonarea la plată a facturii, la cerere, pe o perioadă de minimum 3 luni sau convenită de părţi;
 • s-au corelat prevederile din Regulament cu cele din Ordinul 3/2022, referitoare la dreptul clienţilor finali de schimbare a furnizorului, cu respectarea condiţiilor/clauzelor contractuale şi ale regulamentului POSF (platforma online de schimbare a furnizorului de energie electrică și gaze naturale);
 • s-a prevăzut că încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale de către clientul final se poate realiza atât prin intermediul POSF, cât şi în afara POSF prin mecanisme alternative puse la dispoziţia clientului final de către furnizori, cu respectarea regulamentului POSF și a legislației în vigoare;
 • s-a introdus prevederea conform căreia paginile de internet ale furnizorilor trebuie să conţină o legătură către POSF;
 • s-au completat prevederile referitoare la clauzele din contractul de furnizare a gazelor naturale, în sensul detalierii informațiilor minime pe care trebuie să le cuprindă acesta, inclusiv în ceea ce privește componentele preţului final;
 • s-a stabilit că, atunci când cadrul general aplicabil relaţiilor contractuale derulate între furnizor şi clienţii finali dintr-o anumită categorie este înscris de către furnizor într-o anexă denumită „Condiţii generale pentru furnizarea gazelor naturale“, aceasta face parte integrantă din contract, se afişează pe pagina de internet a furnizorului şi se pune în mod gratuit la dispoziţia clientului final la încheierea contractului;
 • s-a precizat faptul că în contractul de furnizare a gazelor naturale este interzisă includerea unor clauze care împiedică schimbarea furnizorului de gaze naturale;
 • s-a introdus prevederea conform căreia factura emisă de către furnizor clienţilor finali poate conţine şi contravaloarea unor servicii prestate de către furnizor, altele decât cele de furnizare sau prestate de către alţi operatori economici cu care furnizorul are încheiate contracte, situaţie în care furnizorul nu poate condiţiona furnizarea gazelor naturale către client de achiziţionarea sau de plata de către acesta a altor produse/servicii care nu fac obiectul activităţii de furnizare a gazelor naturale;
 • s-a introdus o prevedere privind obligaţia operatorului de a transmite furnizorului informaţii privind intervalul de citire a indexului echipamentului de măsurare de către operator și perioada din lună în care acesta efectuează citirea indexului, precum și informații privind modificarea acestora, dacă este cazul; după primirea de la operator a acestor informaţii furnizorul este obligat să notifice clientul final prin intermediul facturii;
 • s-a stabilit ca în procesul de schimbare a furnizorului, indexului echipamentului de măsurare care este luat ca referință pentru facturarea consumului de gaze naturale să fie stabilit prin autocitere de către clientul final sau prin citire de către operator, în conformitate cu prevederile regulamentului POSF;
 • s-a precizat că în situația în care în perioada de facturare are loc o modificare a preţului final, valoarea consumului de gaze naturale pentru fiecare din perioadele de aplicare a preţurilor din perioada de facturare, se determină proporţional cu numărul de zile de aplicare a preţului;
 • s-a precizat că intervalul de timp în care se poate transmite indexul autocitit trebuie să fie corelat cu perioada stabilită de către operator pentru citirea indexului echipamentului de măsurare;
 • s-a precizat că în cazul în care furnizorul trebuie să emită o factură de regularizare, valoarea puterii calorifice superioare medii aferente perioadei pentru care se face regularizarea să fie calculată ca medie ponderată a puterilor calorifice superioare pentru fiecare zi din perioada de regularizare;
 • s-a stabilit ca în cazul în care furnizorul emite factura pentru o perioadă de facturare mai mare decât cea prevăzută în contract sau stabilită conform reglementărilor în vigoare, acesta, la cererea clientului final, este obligat să eşaloneze la plată sumele datorate de clientul final, pe o perioadă cel puţin egală cu perioada de facturare pentru care a fost emisă factura;
 • s-a stabilit că furnizorul este responsabil să transmită facturile clienţilor finali cu cel puţin 5 zile înainte de data scadenţei, astfel încât plata acestora să poată fi efectuată până la data scadenţei;
 • au fost detaliate/actualizate prevederile referitoare la activitatea de informare a clienţilor finali. Principalele modificări aduse Ordinului 106/2014 de către prezentul proiect de Ordin supus consultării publice:
 • s-au completat/detaliat prevederile referitoare la conţinutul ofertei-tip, în sensul detalierii prețului final pe componente;
 • s-a inclus o prevedere conform căreia trebuie să se precizeze dacă preţul gazelor naturale din cadrul ofertei-tip este fix sau variabil;
 • s-a stipulat faptul că o ofertă-tip de furnizare a gazelor naturale nu poate fi modificată de către furnizor în perioada de valabilitate a acesteia;
 • s-a stabilit că furnizorii de gaze naturale au obligaţia actualizării ofertelor-tip de furnizare a gaze naturale introduse în baza de date a aplicaţiei web interactive pusă la dispoziţie de către ANRE, în sensul că cele care au expirat trebuie excluse începând cu ziua următoare încetării perioadei de valabilitate, iar cele nou lansate trebuie introduse în formă electronică în baza de date a aplicaţiei, în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data lansării ofertei-tip;
 • s-a introdus obligaţia furnizorilor de a încărca în comparatorul de oferte din POSF toate datele, informaţiile şi documentele necesare clientului final pentru alegerea unei oferte-tip şi încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale prin intermediul POSF.

  Sursa: InvesTenergy

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.