May 16, 2023

Punctul de vedere al HENRO referitor la propunerile pentru Electricity Market Design

Punctul de vedere al HENRO referitor la propunerile pentru Electricity Market Design

În numele celor mai mari producători de energie electrică din România, care asigură peste 70% din energia electrică livrată la nivel național, vă transmitem punctul nostru de vedere referitor la propunerea de modificare a designului pieței de energie electrică la nivel european.

Piețe forward

Considerăm că dezvoltarea piețelor forward de energie electrică este esențială pentru decuplarea prețului facturii de energie electrică a utilizatorului final de prețul combustibililor fosili, care se reflectă, în mare măsură, în piețele pe termen scurt. Pentru a dezvolta aceste piețe, este nevoie de o predictibilitate pe termen lung pentru investiții atât în noi capacități de producție, cât și în extinderea celor existente. Având în vedere durata de viață lungă a capacităților de producere în bandă, cum ar fi centralele nucleare, termocentrale și hidrocentrale, deciziile de a investi în proiecte noi și de a prelungi durata de viață a unor capacități existente necesită predictibilitate pe termen lung.

Cu toate acestea, se observă o fragmentare a piețelor forward la nivel european. Astfel, susținem inițiativa Comisiei Europene de a crea hub-uri virtuale și de a actualiza prevederile referitoare la acordarea drepturilor de transfer pe termen lung. Este necesar ca aceste drepturi de transfer să fie acordate frecvent și să includă posibilitatea de contractare pe intervale de timp de la ordinul lunilor până la ordinul anilor. Prin acest mecanism, ar fi facilitat accesul participanților din întreaga UE la piețele forward.

Stimularea participanților la piață pentru accesarea instrumentelor precum PPA și CfD reprezintă o soluție pentru creșterea ponderii de surse regenerabile în mixul energetic al UE și pentru creșterea lichidității piețelor forward. Pe de altă parte, încurajarea investițiilor în proiecte mari de energie din surse regenerabile, care nu sunt însoțite de capacități de stocare sau de conversie în alte forme de energie, poate conduce la o prăbușire a prețului energiei electrice, cu impact asupra investițiilor pe termen lung în capacități de producere în bandă.

Prin urmare, solicităm modificarea prevederilor referitoare la PPAs și CfDs, astfel încât toate investițiile susținute de statele membre prin aceste instrumente în capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile să fie, obligatoriu, însoțite de capacități de stocare.

Propunerile Comisiei Europene în ceea ce privește contractele de tip PPA încurajează doar invetițiile în surse regenerabile de energie. Astfel, celelalte capacități de producere cu impact redus asupra mediului și fără emisii de gaze cu efect de seră, precum capacitățile nucleare, rămân inaccesibile, din cauza multiplelor bariere. Considerăm că schemele de suport pentru promovarea PPA-urilor ar trebui să trateze în mod egal toate tehnologiile cu impact redus asupra mediului și fără emisii de gaze cu efect de seră. În cazul în care reforma pieței de energiei electrică nu respectă acest principiu de neutralitate a tehnologiilor, ar putea apărea situații de manipulare a pieței, din cauza unor entități care ar profita de poziția lor dominantă și ar menține prețurile la un nivel ridicat, artificial.

Mai mult, având în vedere durata de viață de minim 30 de ani a centralelor nucleare (cu posibilitatea de prelungire prin retehnologizare), este necesar să existe posibilitatea încheierii unor contracte de tip PPA pe perioade mai îndelungate decât cele actuale (10 – 15 ani), pentru a acoperi o perioadă cât mai mare din durata de viață a capacităților de producție.

De asemenea, propunem includerea cogenerării de înaltă eficiență, care utilizează gaz natural sau gaz natural în combinație cu hidrogen, printre tehnologiile de producere care pot fi susținute de statele membre prin contracte precum PPA și CfD. În ceea ce privește capacitățile eligibile, susținem abordarea Comisiei Europene de a permite utilizarea CfD atât pentru capacități noi de generare, cât și pentru unități existente retehnologizate.

Tot în scopul asigurării securității energetice și funcționării sigure a sistemului electroenergetic, propunem adoptarea unor mecanisme care să recompenseze disponibilitatea centralelor electrice, un exemplu în acest sens fiind piața de capacități. Astfel, se încurajează, pe de-o parte, investiții în capacități de producție în bandă cu impact redus asupra mediului, iar, pe de altă parte, soluții inovative, precum centrale electrice virtuale (VPP-s), care pot compensa variabilitatea surselor regenerabile.

Aplicarea propunerilor menționate mai sus este necesară, deoarece avansul surselor regenerabile de energie simultan cu un deficit de investiții în capacități de generare în bandă va ridica probleme de ordin tehnic pentru funcționarea sistemului electroenergetic:

  • Sursele regenerabile de energie au o predictibilitate scăzută și, în cazul unui sistem energetic care se bazează în mare parte pe aceste surse, securitarea aprovizionării cu energie electrică este pusă în pericol.

Astfel, este nevoie de capacități de stocare, care să compenseze volatilitatea surselor regenerabile și să permită utilizarea cât mai eficientă a acestei resurse, și de capacități de producție în bandă, cu funcționare continuă și cu impact redus asupra mediului.

  • Reglajul primar al frecvenței este realizat de grupuri clasice sunt capabile să restabilească rapid frecvența sistemului în cazul unor avarii. În contrast, sursele regenerabile de energie sunt conectate la rețeaua electrică prin echipamente ce utilizează electronică de putere și care nu permit, în absența capacităților de stocare, acest tip de reglaj.

În altă ordine de idei,  credem că ar exista o reticență și din partea furnizorilor să încheie astfel de contracte pe termen lung. Principalul motiv este dat de posibilitatea denunțării unilaterale a contractelor de furnizare de către consumatorii finali fără plată de penalități. Această posibilitate nu oferă stabilitatea pe termen lung necesară încheierii contractelor forward între producători și furnizori. Astfel, trebuie să se ia măsuri legislative la nivel european care să reglementeze denunțarea unilaterală a contractelor de furnizare de către consumatorii finali, în special cei mari.

Prin urmare, suntem de părere că furnizorii de energie electrică ar trebui să-și asigure prin contracte forward o mare parte din energia destinată alimentării clienților finali, însă trebuie să li se asigure predictibilitatea necesară pentru încheierea acestor contracte.

Mai mult, susținem ideea de a da posibilitatea utilizatorului final să aleagă contracte de tip ”fixed price – fixed term”, ceea ce întărește necesitatea impunerii unei obligații de hedging pentru furnizori, pentru a-și reduce expunerea la prețurile din piețele pe termen scurt.

Flexibilitate

Considerăm benefică propunerea Comisiei Europene referitoare la realizarea unui raport care să analizeze, odată la 2 ani, necesarul de capacități de flexibilizare a sistemului electroenergetic pentru următorii 5 ani.

Având în vedere că flexibilizarea sectorului energetic presupune un proces amplu, care vizează toți participanții la piața de energie electrică, solicităm completarea acestei propuneri, astfel încât și utilizatorii relevanți ai rețelei electrice (inclusiv producători și utilizatori finali mari) să contribuie la realizarea analizei de flexibilitate, împreună cu transportatorii și distribuitorii de energie electrică.

De asemenea, tot pentru stimularea flexibilizării, susținem recunoașterea de către Autoritățile Naționale de Reglementare a cheltuielilor operaționale ale transportatorilor și distribuitorilor de energie electrică, în vederea deblocării instrumentelor pentru demand response. Eficiența energetică trebuie să reprezinte o prioritate și un criteriu important în dezvoltarea sectorului energetic, iar programele de demand response au capacitatea de a reduce semnificativ pierderile de energie electrică în rețele, prin ”peak shaving” aplicat nu numai operatorilor de transport, ci și celor de distribuție.

Capacități offshore

În prezent, foarte mulţi potenţiali investitori în domeniul producerii de energie electrică renunţă la proiecte din cauza faptului că operatorii de rețea le refuză racordarea la sistemul electroenergetic din motive tehnice de supraîncărcare a liniilor.

Prin urmare, accesul la rețeaua de transport trebuie garantat, iar compensarea financiară pentru energia electrică ce nu poate fi injectată în rețea din cauza supraîncărcării liniilor electrice poate fi un suport adecvat. Această schemă ar trebui aplicată pentru investițiile care sunt justificate economic și pentru care sunt necesare lucrări de întărire a rețelei sau construirea unor noi linii electrice.

În concluzie, actualul context geopolitic a demonstrat necesitatea stringentă a unui mix energetic diversificat, care poate face ca o țară să fie mai rezistentă la întreruperile în aprovizionare și la costul combustibililor, al materiilor prime și al componentelor. Prin urmare, capacitățile de producție existente sunt valoroase și ar trebui să rămână în funcțiune atât timp cât sunt fezabile din punct de vedere tehnic și economic sau ar trebui modernizate pentru a le reduce impactul asupra mediului.


HENRO’s Position Paper on the Reform of Electricity Market Design

On behalf of the main Romanian electricity producers, representing more than 70% of the national generation sector, we would like to express our consideration on the proposal of the electricity market design (EMD).

Forward markets

We believe that the development of forward electricity markets is essential to decouple the price of the end-user’s electricity bill from the price of fossil fuels, which is largely reflected in short-term markets. In order to grow forward markets, there is a need for long-term predictability for investments in both new generation capacities and the extension of the existing ones. Given the long design lifetime of band-capacities, like nuclear power plants, thermal power plants, and hydraulic power plants, decisions to invest in new projects and in extending the life of the existing fleet require long-term predictability.

However, there is a fragmentation of forward markets at European level. We therefore support the European Commission’s initiative to create virtual hubs and to update the provisions on the granting of long-term transmision rights. These transfer rights should be granted frequently and include the possibility of contracting for periods ranging from months to years. This mechanism would facilitate access to forward markets for all participants across the EU.

Incentivising market participants to access instruments such as PPAs and CfDs is a solution to increase the share of renewables in the EU energy mix and to increase the liquidity of forward markets. On the other hand, encouraging investments in large renewable energy projects that are not accompanied by storage capacities or conversion capacities in other forms of energy may lead to a collapse in electricity prices, impacting long-term investments in band-generation capacity.

We therefore call for the amendment of the provisions relating to the PPAs and CfDs so that all investments supported by Member States through these instruments in renewable sources of energy must be accompanied by storage capacity.

The European Commission’s proposals for PPA contracts only encourage investment in renewable sources of energy. Thus, other low environmental impact and greenhouse gases free generation capacities, such as nuclear capacities, remains inaccessible due to multiple barriers. We believe that support schemes for the promotion of PPAs should treat all low environmental impact and greenhouse gases free technologies equally. If the EMD does not meet the principle of technology neutrality it may end up creating artificial technology champions, running the risk of not maintaining energy prices at an affordable level for consumers nor ensuring a long-term investment environment for energy supplies.

Furthermore, given the minimum 30 years lifetime of nuclear power plants (with the possibility of extension by refurbishment), there should be the possibility of PPA contracts for longer periods than the current ones (10 – 15 years), in order to cover as much of the lifetime of the production capacities as possible.

We also propose to include high-efficiency cogeneration, using natural gas or natural gas in combination with hydrogen, among the generation technologies that are eligible to be supported by Member States through contracts such as PPA and CfD. In terms of eligible capacities, we support the European Commission’s approach to allow the use of CfDs for both new generation capacities and refurbished units.

Also in order to ensure energy security and the safe functioning of the power system, we propose the adoption of mechanisms which reward the reliability of power plants, one example being the capacity market. This encourages, on the one hand, investments in environmentally friendly band-generation capacities and, on the other, innovative solutions, such as virtual power plants (VPP-s), which can compensate the variability of renewable sources.

The implementation of the above proposals is necessary because the advance of renewable sources of energy simultaneously with a lack of investment in band-generation capacity will raise technical problems for the operation of the electricity system:

  • Renewable sources of energy have low predictability and, in an energy system which relies heavily on these sources, security of electricity supply is at risk.

This calls for storage capacity to compensate the volatility of renewables and to make the most efficient use of this resource, and for continuous, low environmental impact band-generation capacity.

  • Primary frequency control is performed by classic groups which are able to quickly restore the system frequency in case of failures. In contrast, renewable energy sources are connected to the electricity grid via equipment using power electronics which, in the absence of storage capacity, does not allow this type of control.

On the other hand, we believe that there would also be a reluctance on the part of suppliers to enter into such long-term contracts. The main reason for this is the possibility of unilateral termination of electricity supply contracts by end consumers without penalty. This possibility does not provide the long-term stability needed to conclude forward contracts between producers and suppliers. Legislative measures must therefore be taken at European level to regulate the unilateral termination of supply contracts by final consumers, especially large consumers.

We therefore believe that electricity suppliers should secure a large part of their electricity supply to final customers through forward contracts, but they should be given the predictability necessary to conclude these contracts.

Furthermore, we support the idea of giving end-users the possibility to choose fixed price – fixed term contracts, which reinforces the need to impose a hedging obligation on suppliers in order to reduce their exposure to short-term market prices.

Flexibility

We support the European Commission’s proposal to make a report every 2 years analysing the need for flexible electricity system capacity over the next 5 years.

Given that the flexibilization of the energy sector involves a broad process involving all participants in the electricity market, we request that the relevant users of the electricity grid (including producers and large end-users) also contribute to the flexibility analyzis, together with electricity transmission and distribution operators.

Also to stimulate flexibility, we support the recognition by the National Regulatory Authorities of the operational expenditures of electricity transmission and distribution operators, in order to unlock demand response instruments. Energy efficiency must be a priority and an important criterion in the development of the energy sector, and demand response programmes have the capacity to significantly reduce electricity losses in the networks, through peak shaving applied not only to transmission but also to distribution operators.

Offshore capabilities

Currently, many potential investors in power generation industry are abandoning projects because network operators are refusing to connect them to the power system for technical reasons of overloaded lines.

Therefore, access to the transmission grid must be guaranteed and financial compensation for electricity that cannot be injected into the grid due to overloaded power lines can be an adequate support for investments. This scheme should be applicable toinvestments that are economically justified and for which grid reinforcement works or construction of new power lines are necessary.

To conclude, current geopolitical context has demonstrated the serious need of a diversified energy mix which can make a country more resilient to disruptions in the supply and cost of fuels, raw materials and components. Therefore, the existing generation capacities represent a valuable asset and should remain in operation for as long as is technically and economically feasible or should be modernized to reduce their environment impact.

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.