Sep 20, 2022

Se pregătește o schemă de sprijin pentru 170 consumatori energointensivi. Buget de 1500 milioane euro, aferent perioadei 2022-2030. Proiect de OUG, în consultare publică | InvesTenergy

Se va acorda unui ajutor de stat sub formă de subvenții directe pentru compensarea parțială a costurilor indirecte cu emisiile de gaze cu efect de seră transferate în prețul energiei electrice

Se pregătește o schemă de sprijin, pentru perioada 2022-2030, pentru întreprinderile din sectoarele considerate a fi expuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative pe care le suportă efectiv ca urmare a transferării costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră în prețul energiei electrice. Un proiect de OUG a fost pus în consultare publică de către Ministerul Energiei.

Ajutorul de stat se va acorda sub forma unor subvenții financiare nerambursabile, din sumele provenite din scoaterea la vânzare prin intermediul unei licitații publice a cotelor de emisii de gaze disponibile ale României. Numărul estimat al beneficiarilor de ajutor de stat care poate fi acordat în temeiul prezentei scheme de sprijin este de 170. Autoritatea responsabilă cu administrarea schemei de ajutor de stat este Ministerul Energiei.

Proiectul de Ordonanță de urgență prevede acordarea subvenții financiare pentru întreprinderile electrointensive ale căror instalații își desfășoară activitatea în sectoarele și subsectoarele enumerate în Anexa nr. 1 a proiectului de OUG, respectiv: fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele; metalurgia aluminiului; fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază; producția plumbului, zincului și cositorului; fabricarea celulozei; fabricarea hârtiei și cartonului; producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje; metalurgia cuprului; producția altor metale neferoase; fabricarea materialelor plastice în formă primară (polietilenglicoli și alți polieteralcooli, în forme primare); toate categoriile de produse din sectorul turnării fontei; sectorul fabricării fibrelor din sticlă – pentru covorașe din fibră de sticlă și voaluri din fibră de sticlă; sectorul fabricării gazelor industrial (hydrogen, compuși oxigenați anorganici ai nemetalelor).

Consumatorii finali de energie electrică din România s-au confruntat cu costuri în creştere ale consumului de energie electrică cauzate tocmai de transferul costului dioxidului de carbon în preţul electricităţii. Consecinţele acestor creşteri de preţuri sunt majore, mai ales pentru consumatorii industriali electrointensivi, periclitându-le acestora în mod semnificativ competitivitatea pe piaţa internă europeană şi afectându-le poziţia pe piaţa concurenţială mondială, cu riscul iminent al relocării acestora, în considerarea creşterii de aproximativ patru ori a prețului European Union Allowance -EUA în ultimii 3 ani, precum şi a iminentei creşteri a acestui preţ în anii următori, ceea ce amplifică exponenţial riscul de relocare, cu consecinţe sociale imediate şi grave generate de pierderea unui număr semnificativ de locuri de muncă directe şi indirecte, argumentează MInisterul Energiei necesitatea schemei de sprijin.

Astfel, pot beneficia de aceste măsuri de ajutor de stat în baza schemei de ajutor de stat operatorii econimici care îndeplinesc cumulative următoarele criterii de eligibiltate:

a) dețin facilități industriale de producție în România;

b) activitatea se încadrează în codurile CAEN prevăzute în Anexa nr. 1 la ordonanţă de urgenţă;

c) au suportat costuri cu emisii indirecte în perioada 2021- 2030;

d) nu înregistrează debite restante la bugetul general consolidat al statului sau la bugetele locale;

e) nu se află în procedură de executare silită, insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activității;

f) nu sunt întreprinderi în dificultate în sensul Orientărilor Comisiei Europene privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate;

g) nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat illegal sau incompatibil cu piața internă pentru care există o decizie a Comisiei Europene de recuperare; h) nu datorează sume care trebuie rambursate, ca efect al unor decizii ale Ministerului Energiei;

i) eventualele disponibilizări de personal nu depăşesc 25% din numărul angajaţilor la momentul depunerii cererii de finanţare, pe o perioadă de cinci ani de la data semnării Acordului de finanțare;

j) își mențin activitatea în Spațiul Economic European pe o perioadă de cinci ani de la data semnării Acordului de finanțare;

Ajutorul de stat este plătit beneficiarilor în anul următor celui în care sunt suportate costurile. Acesta va fi acordat beneficiarilor sub forma de granturi. Intensitatea ajutorului de stat acordat va fi 75% pentru sectoarele enumerate mai sus, pentru compensarea costurilor cu emisiile suportate în anii 2021-2030.

Potrivit proiectului de OUG, schema de ajutor de stat va avea un buget total de 1500 milioane euro, aferent perioadei 2022-2030, respectiv un buget anual de maxim 150 milioane euro.

Pentru anul 2021, suma încasată de România, prin Ministerul Finanțelor, ca urmare a licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră aferente instalațiilor staționare este de 477.721.575 euro, echivalentul a 2.363.302.689,29 lei.

În perioada 2020-2021, în bugetul Ministerului Energiei a fost alocat echivalentul în lei a sumei de 290,70 milioane euro, iar în perioada ianuarie- februarie 2022 echivalentul în lei a 10 milioane euro, corespunzător cotei de 15% din veniturile obținute din licitarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru implementarea măsurilor de sprijin pentru sectoarele expuse riscului de relocare a emisiilor de dixid de carbon.

Perioada de decontarea schemei de ajutor de stat pentru sectoarele energointensive este 2022-2031, pentru costurile eligibile aferente perioadei 2021-2030.

În perioada 2019- 2021, în România a fost implementată o schemă de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şi subsectoarele expuse unui risc important de relocare, ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice. Plata ajutorului de stat s-a efectuat pentru emisiile indirecte aferente anilor 2019-2020. Valoarea totală a ajutorului de stat pentru anul 2019 a fost de 399.437.091,82 lei pentru un număr de 34 întreprinderi, respectiv de 637.623.005,80 lei pentru un număr de 33 întreprinderi în anul 2020.

Beneficiarii ajutorului de stat au fost consumatorii energointensivi cu activitate în domeniul pregătirii fibrelor și filării fibrelor textile, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele, fabricarea hârtiei și a cartonului, extracția de minereuri feroase, extracția mineralelor pentru industria chimică și a îngrășămintelor naturale, fabricarea produselor de cocserie, fabricarea altlor produse chimice anorganice de bază, fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase, fabricarea fibrelor sintetice și artificiale, producția de metale feroase, sub forme primare, și de feroaliaje, metalurgia aluminiului, producția plumbului, zincului și cositorului, metalurgia cuprului.

În România aceste companii contribuie anual cu aproximativ 6% la PIB-ul național (luând în considerare efectele economice directe, indirecte și induse). De asemenea, aceste societăți au contribuții mari la bugetul de stat, de peste 100 mil EUR (fără TVA) anual, reprezentând impozite și taxe) și au un rol important în crearea de locuri de muncă. (cca. 200.000 de angajați direcți si indirecți), conform informațiilor prezentate de Ministerul Energiei.

Având în vedere aceste aspecte și ținând cont de creșterea accentuată a prețului energiei electrică, începând cu a doua jumătate a anului 2018, este necesară sprijinirea în continuare a consumatorilor energointensivi, prin acordarea unui ajutor de stat sub formă de subvenții directe pentru compensarea parțială a costurilor indirecte cu emisiile de gaze cu efect de seră transferate în prețul energiei electrice, ca urmare a punerii în aplicare a prevederilor Directivei ETS și a Orientărilor ETS, susține inițiatorul proiectului de OUG, respectiv Ministerul Energiei

Sursa: InvesTenergy 

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.