Sep 14, 2022

Veniturile producătorilor de energie electrică, cu excepția centralelor pe gaze, vor fi limitate la 180 de euro/MWh în toată Uniunea Europeană – proiect

Ultima formă a draftului de regulament care ar urma să fie adoptat de Comisia Europeană arată că plafonul pus producătorilor de energie din țările membre, cu excepția celor care produc energie electrică din gaze, va fi de 180 de euro/MWh

Statele membre ale Uniunii Europene trebuie să limiteze la 180 de euro MWh veniturile obținute din vânzarea de energie electrică de către producătorii de energie din următoarele surse: vânt, soare, geotermal, biomasă, hidro (cu excepția lacurilor de acumulare), biogaz, nuclear, lignit, petrol, potrivit ultimului draftului de regulament al Comisiei Europene.

Este o modificare față de intențiile inițiale, care vorbeau despre o limitare a veniturilor la un preț ceva mai mare, de 200 de euro/MWh.

“Este necesară stabilirea unui plafon uniform al veniturilor în întreaga Uniune pentru a menține funcționarea pieței interne de energie electrică, pentru că ar menține concurența bazată pe prețuri între producătorii de energie electrică pe baza diferitelor tehnologii, în special pentru sursele regenerabile. Deoarece plafonul se va aplica veniturilor pe MWh de energie electrică produsă, formarea prețurilor pe piețele angro de energie electrică nu va fi afectată. Dispeceroarea centralelor electrice va continua să aibă loc pe baza nivelului lor de eficiență, cele cu costuri marginale mai mici fiind prioritizate, iar comerțul transfrontalier de energie electrică nu va fi afectat”, arată Comisia.
Amintim că Guvenul României, prin OUG 119/2022, a decis să aplice de facto un plafon de venituri la un nivel mult mai redus, de 450 de lei/MWh (deci circa 90 de euro), pentru toți producătorii de energie electrică

Iată prevederile din propunerea de Regulament

Articolul 6

Plafon obligatoriu pentru veniturile obținute în piață

(1) Veniturile de piață ale producătorilor obținute din generarea de energie electrică din sursele menționate la articolul 7 alineatul (1) sunt limitate la maximum 180 EUR per MWh de energie electrică produsă.

(2) Statele membre se asigură că plafonul vizează toate veniturile de pe piață ale producătorilor, indiferent de intervalul de timp al pieței în care are loc tranzacția și dacă energia electrică este tranzacționată bilateral sau pe o piață centralizată.

(3) Statele membre decid dacă aplică plafonul veniturilor la decontarea tranzacției cu energie sau ulterior.
(4) Fără a aduce atingere alineatului (1), statele membre pot menține sau introduce măsuri care limitează și mai mult veniturile de pe piață ale producătorilor, cu condiția ca aceste măsuri să fie proporționale și nediscriminatorii, să nu pună în pericol intențiile de investiții, să asigure acoperirea costurilor investițiilor, să nu nu denaturează funcționarea piețelor angro de energie electrică și să fie compatibile cu dreptul Uniunii.

Articolul 7

Aplicarea plafonului veniturilor de pe piață producătorilor de energie electrică

(1) Obligația de la articolul 6 se aplică veniturilor de pe piață obținute din vânzarea de energie electrică produsă din următoarele surse:
(a) energia eoliană;
(b) energie solară (solare termică și solară fotovoltaică);
(c) energie geotermală;
(d) energie hidro (fără cea din lacurile de acumulare)
(e) combustibil din biomasă (combustibili din biomasă solizi sau gazoși), cu excepția biometanului;
(f) deșeuri;
(g) energie nucleară;
(h) lignit;
(i) țiței și alte produse petroliere.

(2) Plafonul prevăzut la articolul 6 alineatul (1) nu se aplică proiectelor demonstrative sau producătorilor ale căror venituri pe MWh de energie electrică produsă sunt deja plafonate ca urmare a măsurilor luate de stat.

(3) Statele membre pot, în special în cazurile în care aplicarea plafonului prevăzut la articolul 6 alineatul (1) conduce la o povară administrativă semnificativă, să decidă că plafonul nu se aplică producătorilor care produc energie electrică cu instalații de producere cu o capacitate instalată. de maxim 20 kW.

Articolul 8

Stimulente pentru contractele de cumpărare a energiei din surse regenerabile

(1) În cadrul prezentului regulament, statele membre îndepărtează rapid orice bariere administrative sau de piață nejustificate din calea acordurilor de achiziție de energie din surse regenerabile. Aceștia iau măsuri pentru a accelera adoptarea contractelor bilaterale de cumpărare a energiei (PPA) din surse regenerabile, în special de către întreprinderile mici și mijlocii.

(2) Statele membre elaborează, programează și pun în aplicare scheme de sprijin – și garanții de origine – astfel încât să fie compatibile cu, să completeze și să permită acordurile de cumpărare a energiei din surse regenerabile.

Sursa: E-nergia

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.